Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ePUAP

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

ePUAP

ePUAP

ePUAP


S T A T U T PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W  PRZASNYSZU


Podstawy prawne

Podstawę prawną działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stanowią:

1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996.).
2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.,          poz. 60, 949 i 2203 ).
3.    Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 .).
4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych                  zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych                 (Dz. U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.).
5.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1647).
6.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578).
7.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).
8.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).
9.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1652).
10.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1656).
11.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1743).
12.    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1189 ze zm.).
13.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
14.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).
15.    Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu, jest publiczną placówką oświatową.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ma swoją siedzibę w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6.
3. Pełna nazwa Poradni brzmi - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu i jest używana na pieczęciach w pełnym brzmieniu.
4. Organem prowadzącym dla Poradni jest Powiat Przasnyski z siedzibą w Przasnyszu przy ul. Św. Stanisława Kostki 5.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 2. 1. Poradnia jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Przasnyskiego.
2. Zasady gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.

§ 3. 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1)    Poradni – należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przasnyszu,
2)    Statucie – należy przez to rozumieć Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu,
3)    Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Poradni,
4)    Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Przasnyski.
   
§ 4. 1. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
 
2. Rejon działania Poradni obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego:
1)    Miasto Przasnysz;
2)    Miasto i Gminę Chorzele;
3)    Gminę Czernice Borowe;
4)    Gminę Jednorożec;
5)    Gminę Krasne;
6)    Gminę Krzynowłoga Mała;
7)    Gminę Przasnysz.

§ 5. 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie jej działania.
2. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki oraz ich rodziców Poradnia udziela pomocy, o ile dzieci te mają miejsce zamieszkania na terenie jej działania.
3. Poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie jej działania oraz niezamieszkałym na terenie jej działania dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki, o ile uprzednio zostaną zawarte stosowne porozumienia między organami prowadzącymi poradnie.


Rozdział 2

Cele i zadania Poradni

§ 6. 1. Poradnia w szczególności: udziela dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 7. 1. Do zadań Poradni należy:
1)    diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2)    udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3)    realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4)    organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
                                                             
§ 8. 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
2. Efektem diagnozowania jest w szczególności:
1)    wydanie opinii;
2)    wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
3)    objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4)    wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
                                                               
§ 9. 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach:
1)    wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
2)    odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
3)    spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
4)    zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;
5)    objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
6)    dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
7)    specyficznych trudnościach w uczeniu się;
8)    udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
9)    przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
10)    pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
11)    zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
12)    braku przeciwwskazań do wykonywania prze dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
13)    objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;
14)    wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
15)    odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
                                                                 
§ 10. 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
2. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki, albo pełnoletniego ucznia, także opinię nauczycieli, wychowawców lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek Poradni rodzic (opiekun prawny) dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
4. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest możliwe wydanie przez Poradnię opinii w terminie określonym w ust. 1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
5. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiedniego przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.

§ 11. 1. Opinia Poradni zawiera:
1)    oznaczenie poradni wydającej opinię;
2)    numer opinii;
3)    datę wydania opinii;
4)    podstawę prawną wydania opinii;
5)    imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;
6)    określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu        do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie  opinii;
7)    stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
8)    wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
9)    wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
10)     imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
11)     podpis dyrektora Poradni.
2. W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
3. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.
4. Wnioski o wydanie opinii, informacji oraz wnioski o przekazanie kopii opinii do przedszkola, szkoły lub placówki składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.
                                                                                                                   
§ 12. 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
1)    prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
2)    udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
3)    udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w szczególności w formie:
1)    indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
2)    terapii rodziny;
3)    grup wsparcia;
4)    prowadzenia mediacji;
5)    interwencji kryzysowej;
6)    warsztatów;
7)    porad i konsultacji;
8)    wykładów i prelekcji;
9)    działalności informacyjno-szkoleniowej.                                                       

§ 13. 1. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polega w szczególności na:
1)    udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w:
a)    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
b)    planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
c)    rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
2)    współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3)    współpracy, na pisemny wniosek Dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
4)    udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
5)    podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
6)    prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
7)    udzielaniu we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom;
2.  Zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, są realizowane w szczególności w formie:
1)    porad i konsultacji;
2)    udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;
3)    udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
4)    warsztatów;
5)    grup wsparcia;
6)    wykładów i prelekcji;
7)    prowadzenia mediacji;
8)    interwencji kryzysowej;
9)    działalności informacyjno-szkoleniowej;
10)    organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
                                                               
§ 14. 1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa § 7 ust. 4, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę, jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
1)    wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
2)    wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;
3)    realizacji podstaw programowych;
4)    rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
5)    analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów, o których mowa w art. 3  ustawy o systemie oświaty;
6)    potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków,
o których mowa w pkt 5;
7)    innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
1.    Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
1)    pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
2)    ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
3)    zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
4)    wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
                                                                                                                         
§ 15. 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów rodzinnych, terapeutów SI, rehabilitantów i doradców zawodowych.
2. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 realizują zadania Poradni również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci
i młodzieży.
4.  Poradnia zatrudnia pracownika administracyjnego oraz obsługi.
5. Poradnia realizuje zadania, współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
6. Współpraca, o której mowa w ust. 5 obejmuje wymianę doświadczeń, współpracę merytoryczną, organizowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom.
7. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.
8. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne.
9. Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy Poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.
10. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
1)    zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
2)    czas trwania porozumienia;
3)    zobowiązanie wolontariusza do wykonania zadań we współpracy z pracownikami Poradni;
4)    zobowiązanie wolontariusza do nie ujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni;       
5)    postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.
11. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z pracownikami Poradni pod nadzorem dyrektora Poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.


Rozdział 3

Organy Poradni i ich kompetencje
                                                             
 § 16. 1. Organami Poradni są:
1)    Dyrektor Poradni;  
2)    Rada Pedagogiczna.
2. Organem wyższego rzędu w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu wydawania orzeczeń, jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący Poradnię.

§ 17. 1. Dyrektor Poradni kieruje Poradnią, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej Poradni.
2. Dyrektor Porani za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora Poradni.
3. Dyrektor, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
1)    tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy Poradni;
2)    podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Poradni;
3)    dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji;
4)    zapoznanie Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form realizacji.
4. Do kompetencji Dyrektora Poradni należy w szczególności:
1)    kierowanie działalnością Poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Poradni;
2)    uczestniczenie bezpośrednio w działalności podstawowej Poradni;
3)    realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
4)    dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
5)    wykonanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Poradnię;
6)    współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
7)    stwarzanie warunków do działania w Poradni wolontariuszy;
8)    przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,    
9)    ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz  informacji o działalności Poradni;
10)    wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnie z przepisami prawa.
5. Do kompetencji Dyrektora wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy należy w szczególności:
1)    kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli  
2)    i pracowników niebędących nauczycielami;                  
3)    decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych  pracowników Poradni;
4)    decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
5)    nauczycielom oraz innym pracownikom Poradni;
6)    występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
7)    nauczycieli oraz innych pracowników Poradni;
8)    dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników Poradni mających status pracowników samorządowych;
9)    zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;
10)    zapewnienie w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań statutowych;
11)    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Poradnię;
12)    organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;
13)    zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka;
14)    współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych;
15)    administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.
6. Dyrektor Poradni w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
7. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacja pracy w Poradni.
8. Zarządzenia Dyrektora podlegają ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sekretariacie Poradni

§ 18. 1. Radę Pedagogiczną Poradni tworzą Dyrektor i wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.
2. Do kompetencji stanowiących należy:
1)    zatwierdzanie planów pracy Poradni;
2)    podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Poradni;
3)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni;
4)    ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)    organizację pracy Poradni, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2)    projekt planu finansowego Poradni;
3)    wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)    wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Poradni;
5)    propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć;
6)    zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
4. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni.
5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Poradni oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.
6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora Poradni oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Poradni.
7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady są protokołowane.
8. Osoby uczestniczące w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Poradni.

§ 19. 1. W Poradni nie powołuje się Rady Rodziców.

§ 20. 1. Organy Poradni są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia dobrego klimatu, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania Poradni.
2. Organy Poradni pracują na rzecz Poradni, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy Poradni.
3. Organy Poradni zobowiązane są do wyjaśnienia motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie ustalonym według odrębnych przepisów.
4. Działające w Poradni organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzję w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów Poradni o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio przez Dyrektora Poradni.
5. Konflikty i spory pomiędzy organami Poradni, rozstrzyga Dyrektor Poradni, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

§ 21. 1. Poradnia może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Poradni a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Poradnia może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 4

Pracownicy Poradni

§ 22. 1. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych reguluje ustawa – Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych Poradni określają odrębne przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy.
2. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych Poradni określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§ 23. 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Poradni Dyrektor zwraca się do organu prowadzącego o wyznaczenie nauczyciela zastępującego Dyrektora Poradni w przypadku jego nieobecności.

§ 24. 1. Do zadań psychologa należy:
1)    opieka psychologiczna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;
2)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości i umożliwianie ich zaspokojenia oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
3)    przeprowadzanie psychologicznych badań przesiewowych wśród uczniów klas wstępnych oraz opracowanie wyników tych badań;
4)    rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce niepowodzeń szkolnych;
5)    diagnoza środowiska ucznia, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec uczniów, rodziców, nauczycieli;
6)    wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
7)    opracowanie diagnoz psychologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8)    udział w Zespołach Orzekających;
9)    wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
10)    prowadzenie warsztatów, prelekcji, pogadanek dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
11)    organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
12)    prowadzenie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży;
13)    prowadzenie edukacji prorodzinnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
14)    wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
15)    udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
16)    wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
17)    umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
18)    inspirowanie działalności terapeutycznej w szkołach i przedszkolach;
19)    udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom;
20)    udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania;
21)    prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej, w tym:
a)    terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;
b)    terapii rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych;
c)    terapii małych dzieci w celu wczesnego wspomagania rozwoju psychofizycznego;
d)    terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi.

§ 25. 1. Do zadań pedagoga należy:
1)    opieka pedagogiczna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;
2)    diagnoza środowiska ucznia;
3)    przeprowadzanie pedagogicznych badań przesiewowych wśród uczniów klas wstępnych oraz opracowanie wyników tych badań;
4)    rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia;
5)    rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
6)    przeprowadzanie badań diagnostycznych;
7)    opracowywanie diagnoz pedagogicznych i orzeczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8)    udział w Zespołach Orzekających;
9)    udzielanie porad dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom;
10)    wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
11)    udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom;
12)    udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania;
13)    organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
14)    podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie;
15)    prowadzenie warsztatów, prelekcji, pogadanek dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
16)    prowadzenie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży;
17)    prowadzenie edukacji prorodzinnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
18)    wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
19)    udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
20)    wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
21)    umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
22)    inspirowanie działalności terapeutycznej w szkołach i przedszkolach;
23)    prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży poprzez:
a)    stymulację rozwoju percepcyjno-motorycznego, rozwijanie potencjalnych możliwości, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych;
b)    terapię dzieci z trudnościami w nauce i niepowodzeniami szkolnymi oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
c)    terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
d)    treningi czytania, pisania, ortograficzne.

§ 26. 1. Do zadań logopedy należy:
1)    opieka logopedyczna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;
2)    przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci i młodzieży;
3)    przeprowadzanie logopedycznych badań przesiewowych wśród uczniów klas wstępnych oraz opracowywanie wyników tych badań;
4)    diagnozowanie logopedyczne, organizowanie pomocy logopedycznej;
5)    prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy, opracowanie indywidualnego programu terapii, prowadzenie dokumentacji zajęć w formie karty terapii;
6)    prowadzenie zajęć grupowych w przedszkolach i klasach wstępnych usprawniających narządy artykulacyjne;
7)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
8)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
9)    prowadzenie spotkań i warsztatów dla nauczycieli i rodziców;
2)    opracowywanie diagnoz logopedycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3)    udział w Zespołach Orzekających;
4)    udzielanie porad dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom;
5)    udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom;
6)    propagowanie wiedzy logopedyczno-pedagogicznej wśród nauczycieli i rodziców.

§ 27. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1)    zapewnienie uczniom doradztwa zawodowego w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
2)    indywidualne diagnozowanie predyspozycji zawodowych między innymi zdolności intelektualnych i specjalnych, zainteresowań, osobowości;
3)    gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
4)    wskazywanie uczniom rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym;
5)    wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli, organizowanie spotkań szkoleniowo-organizacyjnych;
6)    udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
7)    prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wybór dalszej ścieżki kształcenia;
8)    współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

§ 28. 1. Do zadań rehabilitanta należy:
1)    działanie na podstawie diagnozy lekarskiej;
2)    opieka rehabilitacyjna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;
3)    przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu sprawności ruchowej dzieci i młodzieży;
4)    przeprowadzanie rehabilitacyjnych badań przesiewowych w kierunku wad postawy wśród dzieci i uczniów oraz opracowanie wyników tych badań;
5)    diagnozowanie i sporządzanie pisemnych opinii i organizowanie pomocy rehabilitacyjnej;
6)    prowadzenie rehabilitacji indywidualnej i zajęć grupowych dzieci, opracowanie indywidualnego programu terapii, prowadzenie dokumentacji zajęć w formie karty terapii;
7)    prowadzenie zajęć grupowych w szkołach i przedszkolach;
8)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy rehabilitacyjnej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, w tym prowadzenie zajęć instruktażowych;
9)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad postawy, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
10)    opracowywanie diagnoz rehabilitacyjnych do opinii i orzeczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udział w Zespołach Orzekających;
11)    udzielanie porad dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom;
12)    udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom i opiekunom;
13)    propagowanie wiedzy dotyczącej prawidłowego rozwoju ruchowego wśród nauczycieli, rodziców i opiekunów.

§ 29. 1. Do zadań terapeuty SI należy:
1)    opieka terapeutyczna nad dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz nad ich rodzinami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;
2)    przeprowadzanie badań diagnostycznych, sporządzanie pisemnych opinii i organizowanie pomocy w zakresie terapii SI;
3)    prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, na podstawie opinii o potrzebie objęcia taką formą pomocy dziecka, opracowanie indywidualnego programu terapii,
4)    prowadzenie dokumentacji zajęć w formie karty terapii;
5)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla rodziców i nauczycieli, w tym prowadzenie pogadanek, rad szkoleniowych, prowadzenie zajęć instruktażowych;
6)    udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu warunków realizacji procesu edukacyjnego dla dzieci, u których stwierdzono dysfunkcje integracji sensorycznej znacznie utrudniające funkcjonowanie w szkole;
7)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających zaburzeniom procesów integracji sensorycznej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
8)    udzielanie porad dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom;
9)    udzielanie porad dzieciom niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom lub opiekunom.

§ 30. 1. Do zadań lekarza należy w szczególności:
1)    udział w Zespole Orzekającym w celu interpretowania i oceny wyników badań medycznych na potrzeby orzecznictwa;
2)    konsultacje lekarskie trudnych przypadków.

§ 31. 1. Do zadań pracownika administracyjnego należy:
1)    prowadzenie rejestru badanych dzieci oraz skorowidzu alfabetycznego badanych dzieci i młodzieży;
2)    sporządzanie wykazów, odpisów i sprawozdań statystycznych;
3)    przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
4)    przepisywanie różnych pism i dokumentów, które wydaje Poradnia (opinie, orzeczenia, informacje o uczniach);
5)    sprawdzanie faktur zewnętrznych pod względem formalno-rachunkowym;
6)    przestrzeganie dyscypliny pracy i tajemnicy służbowej;
7)    wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Dyrektora Poradni, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami.

§ 32. 1. Do zadań pracownika obsługi należy w szczególności:
1)    utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń Poradni oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny;
2)    piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi;
3)    zgłaszanie do Dyrektora Poradni zauważonych uszkodzeń sprzętu;
4)    wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.
 
§ 33. 1. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym. Szczegółowe zadania do realizacji dla poszczególnych pracowników określają zakresy czynności oraz ustalony na dany rok szkolny „Arkusz Organizacji Poradni”.
§ 34. 1. Pracownicy pedagogiczni podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym. Organ prowadzący Poradnię i Dyrektor Poradni są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, którego uprawnienia zostały naruszone.

§ 35. 1. Obsługę ekonomiczno-finansową Poradni zapewnia i prowadzi Centrum Usług Wspólnych z siedzibą przy ul. Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu, będący jednostką organizacyjną Powiatu Przasnyskiego.

Rozdział 5

Dokumentacja

§ 36. 1. Poradnia prowadzi:
1)    wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;
2)    rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;
3)    dokumentację badań;
4)    dokumentację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie artykułu 47 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. Za zgodą organu prowadzącego Poradnię, dokumentacja, o której mowa w ust.1 pkt 1 i 2,
       może być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej.
3. Prowadzenie dokumentacji wyłącznie w postaci elektronicznej, zwanej dalej „dokumentacją elektroniczną”, wymaga:
1)    zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną;
2)    zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych;
3)    rejestrowania historii zmian i ich autorów.
4. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w postaci papierowej dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
5. Obieg dokumentów w Poradni prowadzony jest zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Poradnia przechowuje i archiwizuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 6

Organizacja Poradni

§ 37. 1. W Poradni działają powołane przez Dyrektora Zespoły Orzekające, które wydają:
1)    orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
2)    orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
3)    orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
4)    orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
5)    opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
2. Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

§ 38. 1. Zespoły powołuje Dyrektor Poradni.
2. W skład zespołu wchodzi:
1)    dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;
2)    psycholog;
3)    pedagog;
4)    lekarz;
5)    inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
3. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.
4. W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:
1)    na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:
a)    nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
b)    asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy,
c)    pomoc nauczyciela,
d)    asystent edukacji romskiej
   – wyznaczeni przez ich dyrektora;
2)    na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub inni specjaliści.
5. Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

§ 39. 1. Zespoły wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia.

2. W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi:
1)    dwóch rodzajów orzeczeń albo
2)    orzeczenia i opinii, albo
3)    dwóch rodzajów orzeczeń i opinii
    – wnioskodawca składa jeden wniosek.
3. Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.
4. Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
5. Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu lekarz określa:
1)    przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
2)    rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.
6.  W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu,

§ 40. 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia wymaganej dokumentacji.
3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

§ 41. 1. Zespół wydaje orzeczenie lub opinię większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu.
3. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół.
4. Orzeczenie i opinię przygotowuje wyznaczony przez przewodniczącego zespołu członek zespołu, którego imię i nazwisko umieszcza się w protokole.
§ 42. 1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio:
1) orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
2) orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania,
4) orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

§ 43. 1. Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.
2. Orzeczenie lub opinia mogą być również przekazane wnioskodawcy, za pokwitowaniem, w Poradni, w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.
3. Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.

§ 44. 1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia..

§ 45. 1. W Poradni działać może powołany przez Dyrektora „Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”, zwany dalej „ Zespołem”.
2. W skład Zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
2) psycholog;
3) logopeda;
4) inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.  
3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) ustalanie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym jego funkcjonowanie;
2) nawiązanie współpracy z:
a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do której uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi;
b) podmiotem leczniczym;
c) ośrodkiem pomocy społecznej.
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem;
4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka i jego rodzinie;
5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
4. Pracą Zespołu kieruje Dyrektor Poradni albo upoważniony przez niego pracownik pedagogiczny.
5. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu wczesnego wspomagania, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka.
6. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
7. Zajęcia te są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną lub w celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych zajęcia mogą być prowadzone w grupie. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.  
8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
9. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
10. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
z dzieckiem;
3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
11. Szczegółowe zasady działania Zespołu regulują odrębne przepisy.
12. Skład osobowy Zespołu każdorazowo ustala Dyrektor Poradni.

§ 46. 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa „Arkusz Organizacji Poradni”, zwany dalej „Arkuszem”, opracowany przez Dyrektora,
z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni. Arkusz zatwierdza Organ Prowadzący.
2. W arkuszu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący.

§ 47. 1. Poradnia działa w ciągu całego roku (5 dni w tygodniu) jako placówka, w której nie przewidziane są ferie szkolne.
2. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.
 
§ 48. 1. Poradnia pełni rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie przasnyskim.
2. Do szczegółowych zadań ośrodka należy:
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy;
2) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127  ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.);
3) udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia;
4) zapewnianie specjalistycznej opieki dziecka i jego rodziny, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny;
5) zapewnianie konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka;
6) zapewnianie usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz koordynuje działania służące wykorzystaniu dostępnych usług.

§ 49. 1. Do organizacji celów statutowych Poradnia posiada odpowiednie pomieszczenia: 2 gabinety pedagogiczne, gabinet psychologiczny, 2 gabinety logopedyczne, sekretariat, gabinet dyrektora, archiwum, salę do prowadzenia terapii i pomieszczenie socjalne.


Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 50. 1. Poradnia używa pieczęci o następującej treści:

PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Przasnyszu
ul. Joselewicza 6, tel./fax 29752 26 15
06-300 Przasnysz
Regon 000 694474, NIP 761-13-94-167

§ 51. 1. Poradnia używa szyldu zewnętrznego określającego siedzibę, którego napis wykonany jest białymi literami na czerwonym tle, o następującej treści:

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Przasnyszu

§ 52. 1. Zmiany niniejszego Statutu wymagają zachowania formy i trybu postępowania przewidzianych dla jego uchwalenia.
                                                                                                                         
§ 53. 1. Z dniem uchwalenia niniejszego Statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu.

§ 54. 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja