Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu


S T A T U T
PORADNI  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W  PRZASNYSZU


Tekst jednolity Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu, zatwierdzonego uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 16.04.2013 r., zawiera zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2015 r.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  1 lutego 2013 r. w spra¬wie szczegółowych zasad dzia¬ła¬nia publicz¬nych poradni psychologiczno – pedagogicznych,
w tym publicznych poradni spe¬cja¬li¬stycz¬nych (Dz. U. z 2013, poz. 199)

Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072)

Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r., poz. 1257)

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1270)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 233, poz. 1458 z późniejszymi zmianami), Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie

Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 Nr 223, poz. 1869 z późniejszymi zmianami)Rozdział I

Postanowienia ogólne

                                                                
§ 1

Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna w Przasnyszu, zwana dalej „Poradnią”, jest publiczną placówką oświatową.

§ 2

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ma swoją siedzibę w Przasnyszu przy
ul. Berka Joselewicza 6.

§ 3

Poradnia jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Przasnyskiego.

§ 4

1.    Organem prowadzącym dla Poradni jest Rada Powiatu Przasnyskiego.
2.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.
                                                                                   
§ 5
 
 Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
                                                                   
§ 6

Terenem działania Poradni jest Powiat Przasnyski. Zasięgiem swojego działania Poradnia
w obejmuje:
1)    miasto Przasnysz,
2)    miasto i gminę Chorzele,
3)    gminę Czernice Borowe,
4)    gminę Jednorożec,
5)    gminę Krasne,
6)    gminę Krzynowłoga Mała,
7)    gminę Przasnysz.

§ 7
 
1.    Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie jej działania.
2.    W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki oraz ich rodziców Poradnia udziela pomocy, o ile dzieci te mają miejsce zamieszkania na terenie jej działania.
3.    Poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie jej działania oraz niezamieszkałym na terenie jej działania dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki, o ile uprzednio zostaną zawarte stosowne porozumienia między organami prowadzącymi poradnie.


Rozdział II

Cel i zadania

§ 8

Celem Poradni jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 9

Do zadań Poradni należy:

1)  diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2)  udzielanie  dzieciom i  młodzieży oraz  rodzicom  bezpośredniej  pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej;
3)  realizowanie  zadań   profilaktycznych   oraz  wspierających  wychowawczą  i  edukacyjną
     funkcję  przedszkola,  szkoły  i placówki,  w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu
     problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) organizowanie  i  prowadzenie  wspomagania   przedszkoli,  szkół  i  placówek  w  zakresie
     realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.                                      

§ 10

1.    Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w  szczególności  w  celu  określenia
      indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz  indywidualnych możliwości
      psychofizycznych dzieci i młodzieży,  wyjaśnienia  mechanizmów  ich  funkcjonowania
      w odniesieniu   do   zgłaszanego   problemu  oraz  wskazania  sposobu  rozwiązania  tego    
      problemu.
2.    Efektem diagnozowania jest w szczególności:
1)    wydanie opinii;
2)    wydanie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  zajęć  rewalidacyjno -wychowawczych,   indywidualnego   obowiązkowego   rocznego   przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
3)    objęcie  dzieci i młodzieży albo dzieci i  młodzieży  oraz  rodziców  bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4)    wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
                                                               
§ 11

1. Poradnia   wydaje  opinie  w  sprawach  określonych  w  ustawie  z  dnia  7 września 1997r. 
    o systemie oświaty,  w ustawie  z dnia 26 czerwca  1974r. Kodeks pracy  (Dz. U. z 1998r.
    Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych do ustaw.
 
2. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
                                                                
§ 12

1.    Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

2.    Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki, albo pełnoletniego ucznia - także opinię nauczycieli, wychowawców lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

3.    Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek Poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

4.    Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest możliwe wydanie przez Poradnię opinii w terminie określonym w ust. 1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

5.    W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiedniego przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.
                                          
                                                                  § 13
                                                           
1.    Opinia poradni zawiera:

1)    oznaczenie poradni wydającej opinię;
2)    numer opinii;
3)    datę wydania opinii;
4)    podstawę prawną wydania opinii;
5)    imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.;
6)    określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie  opinii;
7)    stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
8)    wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
9)    wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
10)    imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
11)    podpis dyrektora Poradni.

2.    W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
3.    Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.
4.    Wnioski o wydanie opinii, informacji oraz wnioski o przekazanie kopii opinii do przedszkola, szkoły lub placówki składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.
                                   
                                                               § 14

1.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
1)    prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
2)    udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej  lub  pomocy  w  wyborze  kierunku  kształcenia  i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
3)    udzielaniu   pomocy   rodzicom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu  indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
2.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w szczególności w formie:
1)    indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
2)    terapii rodziny;
3)    grup wsparcia;
4)    prowadzenia mediacji;
5)    interwencji kryzysowej;
6)    warsztatów;
7)    porad i konsultacji;
8)    wykładów i prelekcji;
9)    działalności informacyjno-szkoleniowej.
                                                      

§ 15

 1.  Realizowanie  zadań  profilaktycznych  oraz  wspierających  wychowawczą  i  edukacyjną
funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polega w szczególności na:
           1) udzielaniu   nauczycielom, wychowawcom grup  wychowawczych lub specjalistom,
               o których mowa w § 12 ust. 2, pomocy w:
                    a)   rozpoznawaniu indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz
                         możliwości  psychofizycznych  dzieci  i młodzieży,  w  tym  w rozpoznawaniu
                         ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III
                         szkoły podstawowej,
                    b)  planowaniu i  realizacji  zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
                    c)  rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
             2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu
                  przez przedszkola,  szkoły i   placówki   pomocy   psychologiczno - pedagogicznej
                  oraz opracowywaniu  i   realizowaniu   indywidualnych   programów  edukacyjno-
-terapeutycznych  oraz   indywidualnych  programów  zajęć rewalidacyjno-
-wychowawczych;
3)   współpracy,  na  pisemny wniosek  dyrektora   przedszkola,  szkoły  lub  placówki lub rodzica dziecka  niepełnosprawnego   albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w  określeniu niezbędnych   do  nauki  warunków,  sprzętu specjalistycznego i  środków dydaktycznych, w  tym wykorzystujących technologie     informacyjno  -  komunikacyjne,  odpowiednich  ze  względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego  albo  pełnoletniego  ucznia niepełnosprawnego;
4)    udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, o których mowa w § 12 ust.2, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
5)    podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
6)    prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
7)    udzielaniu we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom, o których mowa w § 12 ust. 2.
2.  Zadania profilaktyczne oraz  wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych  i  wychowawczych,  są  realizowane w szczególności w formie:
1)    porad i konsultacji;
2)    udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, o których mowa w § 12 ust. 2;
3)    udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
4)    warsztatów;
5)    grup wsparcia;
6)    wykładów i prelekcji;
7)    prowadzenia mediacji;
8)    interwencji kryzysowej;
9)    działalności informacyjno-szkoleniowej;
10)    organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, o których mowa w § 12 ust. 2, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
 
                                                               
§ 16

1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i  placówek w  zakresie  realizacji  zadań  dydaktycznych,
    wychowawczych  i  opiekuńczych,  polega  na  zaplanowaniu  i  przeprowadzeniu  działań
    mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
1)    wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art.35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
2)    wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny
w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
3)    realizacji podstaw programowych;
4)    rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
5)    analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu w klasie VI, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie;
6)    potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków,
o których mowa w pkt 5;
7)    innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

2.Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
1)    pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
2)    ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
3)    zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
4)    wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
                                                                
                                                           
§17

1.    Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
2.    Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
3.    Osoby, o których mowa w ust. 1 realizują zadania Poradni również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
4.    Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.
5.    Poradnia realizuje zadania, współdziałając także z innymi poradniami,  placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
6.    Współpraca o której mowa w ust. 5 obejmuje wymianę doświadczeń, współpracę merytoryczną, organizowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom.
7.    Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.
8.    Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne oraz przestrzega zasad, o których mowa w ust. 9 i 11.
9.    Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy Poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.
10.    Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
     1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,
     2) czas trwania porozumienia,
     3) zobowiązanie  wolontariusza   do   wykonania   zadań  we współpracy z   pracownikami
         Poradni,
     4) zobowiązanie  wolontariusza  do   nie ujawniania   informacji   dotyczących  dzieci
         i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni,
     5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.
11.    Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z pracownikami Poradni pod nadzorem dyrektora Poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.


Rozdział III

Organy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i ich kompetencje

                                                                 § 18

Organami Poradni są:
1)  Dyrektor Poradni,
2)  Rada Pedagogiczna.
                                               
§ 19

1.    Dyrektor Poradni powoływany jest przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego, wyłaniany jest w drodze konkursu ( zasady, określone są w Ustawie o systemie oświaty).
2.    Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko zastępcy dyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb inne stanowiska kierownicze.
3.    Dyrektor Poradni w szczególności:
1)    kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,
2)    sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny,
3)    uczestniczy bezpośrednio w działalności podstawowej Poradni,
4)    realizuje   uchwały   Rady   Pedagogicznej,   podjęte   w   ramach    ich    kompetencji stanowiących   oraz   wstrzymuje  uchwały  niezgodne  z  przepisami prawa, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
5)    zarządza   majątkiem   Poradni  i   odpowiada   wobec  organu   prowadzącego za  jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie,
6)    realizuje swoje  zadania  we  współpracy z  Radą  Pedagogiczną,  zapewnia   pomoc    w doskonaleniu zawodowym  nauczycieli, organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni, wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
7)    współdziała    ze    szkołami   wyższymi   oraz   zakładami  kształcenia  nauczycieli  w  organizacji  praktyk  pedagogicznych.  

§ 20

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników pedagogicznych, lekarzy, administracji i obsługi. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania pracowników,
2) przyznawania nagród oraz wymierzenia kar porządkowych pracownikom,
3) występowania z wnioskami,  po zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej, w sprawach
    odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników.

§ 21

Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

§ 22

W Poradni działa Rada Pedagogiczna będąca organem kolegialnym Poradni w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących działalności merytorycznej.

§ 23

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni.                     

§ 24

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.

§ 25

1.    Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych organizowanych przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze (w terminie zatwierdzenia wyników klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach), po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, Przewodniczącego Rady albo co najmniej ⅓ członków Rady Pedagogicznej.
2.    Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi, przygotowuje Przewodniczący i jest on odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
3.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, których cele statutowe zbieżne są z działaniami Poradni
oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady za jej zgodą lub na jej wniosek.
4.    Dyrektor Poradni w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia na zebraniu Rady Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

§ 26

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)    zatwierdzanie planów pracy Poradni,
2)    podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni,
3)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni,
4)    ustalanie regulaminu swojej działalności i regulaminów o charakterze wewnętrznym,
5)    podejmowanie uchwał w sprawie statutu lub zmian w statucie,
6)    ustalanie w formie uchwały sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
 
§ 27

Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:
1) organizacja pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego Poradni,
3) plan finansowego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) rozpatrywanie   wniosków   Dyrektora   o   przyznanie   pracownikom   pedagogicznym odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) rozpatrywanie      propozycji     Dyrektora    w    sprawach    przydziału    pracownikom pedagogicznym   stałych   prac  i  zajęć  w  ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz dodatkowych  płatnych zajęć.

§ 28

Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 26, które są niezgodne ze Statutem oraz innymi przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

§ 29

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie Dyrektora Poradni. W takim przypadku organ uprawniony do odwołania po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego powiadamia o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 29a

1.    Organy Poradni współdziałają na zasadzie wzajemnego uznania i poszanowania swoich kompetencji oraz dążenia do polubownego rozstrzygania sporów.
2.    Organy zapewniają sobie przepływ informacji istotnych dla prawidłowej realizacji celów i zadań Poradni.
3.    Spory rozstrzygane są wewnątrz Poradni, po ustnym lub pisemnym zgłoszeniu do Dyrektora.
4.    Dyrektor jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, mające na celu rozwiązanie sporu drogą polubowną. O jego wyniku informuje Radę Pedagogiczną.
5.    Jeżeli spór nie zostaje rozstrzygnięty w sposób określony w ust. 4 Dyrektor i Rada Pedagogiczna mogą wystąpić do organu prowadzącego Poradnię lub organu nadzorującego pracę pedagogiczną Poradni, w zależności od rodzaju spornej sprawy.

§ 30

1.    Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
2.    Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie Regulaminu, a jej posiedzenia są protokołowane.
3.    Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz pracowników Poradni.

§ 31

Radzie Pedagogicznej Poradni przysługują uprawnienia Rady Placówki. Do Rady Pedagogicznej,  w tym  zakresie  należy:
1)    przygotowywanie i uchwalanie Statutu Poradni,
2)    możliwość występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Poradni,  jej Dyrektora lub innego  pracownika pedagogicznego,
3)    dokonywanie z własnej  inicjatywy  oceny sytuacji  oraz  stanu  Poradni i występowanie z wnioskami do Dyrektora i organu prowadzącego.

§ 32

Poradnia jest placówką, w której nie powołuje się Rady Rodziców.


Rozdział IV

Organizacja Poradni

§ 33

Poradnią kieruje Dyrektor.

§ 34

1.    Do zadań psychologa i pedagoga należą w szczególności:
1)    prowadzenie badań diagnostycznych zgłaszających się dzieci i młodzieży oraz ustalanie na ich podstawie odpowiednich form pomocy,
2)    poradnictwo indywidualne na podstawie badań i bez badań,
3)    prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej oraz grup wsparcia,
4)    realizacja   różnych   form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej   poza  Poradnią  w szczególności  w  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach  oraz środowisku  rodzinnym dzieci i młodzieży poprzez:
a)    interwencję kryzysową,
b)    prowadzenie mediacji,
c)    udział    w  „zespołach”   planujących    i     koordynujących     udzielanie    pomocy psychologiczno-pedagogicznej    uczniowi   w   przedszkolu,    szkole   i   placówce  działających  na podstawie odrębnych przepisów,
d)    wspieranie   nauczycieli  i    rodziców     w     realizacji    procesu     dydaktyczno-wychowawczego,
e)    działalność profilaktyczną i informacyjno-szkoleniową,
f)    współpracę z organami samorządu  terytorialnego, innymi  poradniami,   placówkami służby     zdrowia,   ośrodkami    pomocy   społecznej,   urzędami   pracy   i    innymi organizacjami   działającymi   na   rzecz dzieci  i  młodzieży   w  tym   organizacjami pozarządowymi   i  instytucjami   świadczącymi   poradnictwo,   pomoc   dzieciom   i młodzieży oraz ich rodzicom.

2.    Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) prowadzenie badań logopedycznych indywidualnych,
2) poradnictwo dotyczące zaburzeń mowy,
3) prowadzenie terapii logopedycznej,
4) w  zakresie   profilaktyki  zaburzeń  mowy  prowadzenie   pogadanek  i  konsultacji  dla rodziców i nauczycieli,
5) realizacja   różnych  form   pomocy  psychologiczno-pedagogicznej   poza  Poradnią  w szczególności w  szkołach,  przedszkolach  i  placówkach  oraz  środowisku  rodzinnym dzieci i młodzieży poprzez:
a)  prowadzenie badań przesiewowych,
b) działalność profilaktyczną i informacyjno-szkoleniową,
c) udział    w   „zespołach”    planujących    i    koordynujących    udzielanie    pomocy psychologiczno-pedagogicznej    uczniowi    w   przedszkolu,   szkole   i    placówce działających na podstawie odrębnych przepisów,
d) współpracę z organami samorządu terytorialnego,  innymi  poradniami, placówkami służby   zdrowia,   ośrodkami    pomocy    społecznej,   urzędami    pracy   i   innymi organizacjami   działającymi  na  rzecz   dzieci  i  młodzieży  w  tym   organizacjami pozarządowymi  i   instytucjami   świadczącymi   poradnictwo,   pomoc  dzieciom  i młodzieży  oraz ich rodzicom.
 
3.    Do zadań lekarza należą w szczególności:
1) udział  w  Zespole  Orzekającym   w  celu   interpretowania  i   oceny  wyników   badań medycznych na  potrzeby orzecznictwa,
      2) konsultacje lekarskie trudnych przypadków.

4.    Do zadań pracownika administracyjnego należą:
1) prowadzenie rejestru badanych dzieci oraz skorowidzu  alfabetycznego badanych dzieci
    i  młodzieży,
2) sporządzanie wykazów, odpisów i sprawozdań statystycznych,
3) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
4) przepisywanie różnych pism i dokumentów,  które wydaje Poradnia (opinie, orzeczenia,
    zaświadczenia),
5) sprawdzanie faktur zewnętrznych pod względem formalno – rachunkowym,
6) pracownik zobowiązany jest do przestrzegania  dyscypliny pracy i tajemnicy służbowej,
7) wykonywanie    dodatkowych  zadań    zleconych   przez  Dyrektora   Poradni,  zgodnie z  posiadanymi kwalifikacjami i  umiejętnościami.
 
5.    Do zadań  pracownika obsługi  należy dbanie o czystość i porządek pomieszczeń zajmowanych przez Poradnię; szczegółowy przydział czynności  znajduje się  w aktach osobowych.
 
6.   Każdy  pracownik odpowiada za sprzęt znajdujący się w jego  gabinecie  oraz powierzone narzędzia  badawcze i pomoce.

§ 35

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do realizowania zadań Poradni. Pracownicy Poradni realizują zadania również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.
Szczegółowe zadania do realizacji dla poszczególnych pracowników określają zakresy czynności oraz ustalony na dany rok szkolny „Arkusz organizacji Poradni”.

§ 36

Pracownicy pedagogiczni podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym. Organ prowadzący Poradnię i Dyrektor Poradni są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, którego uprawnienia zostały naruszone.

§ 37

Status prawny pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Poradni określają przepisy o pracownikach samorządowych.

§ 38

W Poradni mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Poradni.

§ 39

Dyrektor wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację dopiero po uprzednim uzgodnieniu warunków jej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.  Zanim organizacje wejdą do Poradni Dyrektor stwarza warunki do ich działania w Poradni.

§ 40

Obsługę ekonomiczno – finansową Poradni zapewnia i prowadzi Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkól i Placówek w Przasnyszu będący jednostką organizacyjną Powiatu Przasnyskiego.

§ 41

1.    Poradnia prowadzi:
1)    wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;
2)    rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;
3)    dokumentację badań;
4)     dokumentację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie artykułu 22 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
2.    Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.
3.    Za zgodą organu prowadzącego Poradnię, dokumentacja, o której mowa w ust.1 pkt 1 i 2,może być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej.
4.    Prowadzenie    dokumentacji    wyłącznie    w    postaci    elektronicznej,   zwanej    dalej „dokumentacją elektroniczną”, wymaga:
1)    zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną;
2)    zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych;
3)    rejestrowania historii zmian i ich autorów.
5.    System informatyczny  służący do  prowadzenia  dokumentacji  elektronicznej   powinien umożliwiać  eksport  danych  do formatu XML oraz  sporządzenie  w postaci  papierowej dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
6.    Obieg dokumentów w Poradni prowadzony jest zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7.    Poradnia   prowadzi   dokumentację   zgodnie  z   jednolitym   rzeczowym  wykazem  akt i przechowuje  zgodnie  z instrukcją  w sprawie organizacji i zakresu działania  archiwów zakładowych.

§ 42

1.    W Poradni działają powołane przez Dyrektora Zespoły Orzekające, które wydają:
1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej  oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej  organizacji nauki i   metod pracy,
2) orzeczenia  o   potrzebie   indywidualnego   obowiązkowego  rocznego   przygotowania przedszkolnego,  dla dzieci,  których  stan  zdrowia uniemożliwia  lub znacznie utrudnia uczęszczanie do  przedszkola lub  oddziału  przedszkolnego zorganizowanego  w szkole podstawowej,
3) orzeczenia o potrzebie  indywidualnego  nauczania dla dzieci i  młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
4) orzeczenia o  potrzebie  zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla  dzieci  i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,
5) opinie  o  potrzebie  wczesnego  wspomagania  rozwoju   dziecka  od  chwili   wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
2.    Zasady i tryb pracy zespołów określają odrębne przepisy.

§ 43

Organem rozpatrującym odwołania od orzeczeń wydawanych przez Poradnię jest  Kurator Oświaty w Warszawie.

§ 44

1.    W Poradni działać może powołany przez Dyrektora „Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”, zwany dalej „ Zespołem”.
2.    W skład Zespołu wchodzą pracownicy pedagogiczni Poradni posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym,  a w szczególności:
1)    pedagog,
2)    psycholog,
3)    logopeda,
4)    inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
3.    Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)    ustalanie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka.
2)    nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosowanie do jego potrzeb,
3)    opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
4)    analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
4.    Pracą Zespołu kieruje Dyrektor Poradni albo upoważniony przez niego pracownik pedagogiczny.
5.    Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.
6.    Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia te są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, a w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin – czas trwania zajęć w tygodniu – 1 – 2 godziny dla jednego dziecka.
7.    Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
8.    Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
9.    Zespół współpracuje w szczególności przez:
1)    udzielania pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
2)    udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
3)    pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
10.    Szczegółowe zasady działania Zespołu regulują odrębne przepisy.
11.    Skład osobowy Zespołu każdorazowo ustala Dyrektor Poradni.

§ 45

1.    Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji Poradni”, zwany dalej „Arkuszem”, opracowany przez Dyrektora,
z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 25 maja danego roku.
2.    W Arkuszu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 46

1.    Poradnia jest placówką nieferyjną, funkcjonuje w ciągu całego roku kalendarzowego.
2.    Czas pracy Poradni ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 47

Zadania określone w § 9 pkt 3 w formie, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 10 oraz zadanie określone w § 16, Poradnia realizuje od dnia 1 stycznia 2016r.


Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 48

Poradnia używa pieczęci o następującej treści:

PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Przasnyszu
ul. Joselewicza 6, tel./fax 29752 26 15
06-300 Przasnysz
Regon 000 694474, NIP 761-13-94-167§ 49

Poradnia używa szyldu zewnętrznego określającego siedzibę, którego napis wykonany jest białymi literami na niebieskim tle, o następującej treści:

Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
w Przasnyszu

§ 50

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.

§ 51

Zmiany niniejszego Statutu wymagają zachowania formy i trybu postępowania przewidzianych dla jego uchwalenia.                                                           
                                                      
§ 52

1. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Radę Pedagogiczną Poradni.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego  Statutu  traci moc  prawną  dotychczas  obowiązujący Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu.
3. Dyrektor Poradni  jest  upoważniony  do opublikowania, w drodze  własnego obwieszczenia, tekstu jednolitego Statutu.


Statut zatwierdzono uchwałą nr 2/2014/2015 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu  31.08.2015 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja