Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ePUAP

ePUAP

ePUAP


Zasady zgłaszania i wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu dla uczniów szkół podstawowych

Zasady zgłaszania i wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu dla uczniów szkół podstawowych

1. Diagnozę specyficznych trudności w uczeniu przeprowadza się w okresie nauczania na I i II etapie edukacyjnym. Przy czym w klasach I – III szkoły podstawowej diagnozuje się „ryzyko specyficznych trudności w uczeniu się”, natomiast ostateczną weryfikację przyczyn trudności w nauce przeprowadza się w klasach od IV do VI.
2. Do wydania opinii stwierdzającej specyficzne trudności w uczeniu się konieczne jest przeprowadzanie przynajmniej dwóch badań w poradni w okresie od I do VI klasy.
3. Opinia zawierająca diagnozę: „Specyficzne trudności w uczeniu się” jest ważna od momentu jej wydania do ukończenia edukacji szkolnej i upoważnia do:
- objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole;
- dostosowania wymagań edukacyjnych do jego możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych;
- dostosowania warunków sprawdzianu i egzaminów (w tym egzaminu maturalnego) – zgodnie z zasadami zawartymi w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
4. Wypełnienie i złożenie w sekretariacie Poradni pisemnego wniosku „Zgłoszenie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu” podpisanego przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów – druk dostępny w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej.
5. Wnioskodawca może dołączyć do składanego wniosku:
- wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, - opinię nauczycieli, wychowawców lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
- zeszyty i prace klasowe bieżące i z klas młodszych,
6. Ustalenie terminu spotkania ze specjalistami poradni.
7. Do poradni niezależnie od wieku uczeń zgłasza się z rodzicem lub prawnym opiekunem.
8. Niemożność przybycia dziecka na spotkanie ze specjalistami do Poradni w wyznaczonym terminie w uzasadnionym przypadku, należy zgłosić jak najwcześniej w sekretariacie poradni.


Podstawa prawna:
1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 228, poz. 1491).
2. Rozporządzenie MEN z dnia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 228, poz. 1491).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013, poz. 199).
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja