Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Kuratorium Oświaty w Warszawie


Zasady zgłaszania i wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

1. Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o wydanie opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się (wzór „Wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej oraz wydanie opinii w sprawie występowania specyficznych trudności w uczeniu się” dostępny w sekretariacie bądź na stronie internetowej poradni).
2 Osobami składającymi wniosek mogą być:
- rodzice / prawni opiekunowie,
- pełnoletni uczeń,
- nauczyciel uczący dziecko,
- specjalista prowadzący w szkole zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 3. Rada Pedagogiczna danej szkoły wyraża swoją opinię na piśmie. Opiniuje zasadność wykonania badań mających na celu wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
4. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu. Informuje rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o przekazaniu wniosku o przeprowadzenie badań diagnostycznych.
5. Poradnia wyznacza terminy badania psychologicznego, pedagogicznego, w miarę potrzeb logopedycznego oraz informuje o tym szkołę.Podstawa prawna:
1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 228, poz. 1491).
2. Rozporządzenie MEN z dnia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 228, poz. 1491).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013, poz. 199).
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja