Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


ePUAP

ePUAP

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ePUAP

Kuratorium Oświaty w Warszawie


Procedura składania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i/lub odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki
2. Zespoły Orzekające Poradni wydają na wniosek rodziców / opiekunów prawnych orzeczenia:
- o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych:
* niesłyszących i słabo słyszących,
* niewidomych i słabo widzących,
* z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
* z upośledzeniem umysłowym (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
* z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
* ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
- o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z powodu:
* niedostosowania społecznego,
* zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
3. Złożenie w sekretariacie Poradni wypełnionego przez rodzica / prawnego opiekuna wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Druk wniosku dostępny w sekretariacie Poradni lub na stronie internetowej.
4. W zależności od rozpatrywanej sprawy do wniosku należy dołączyć dokumentację uzupełniającą, np. wyniki wcześniejszych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych (w przypadku badań przeprowadzonych w innej poradni), zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia (w przypadku dziecka chorego).
5. Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych, informując o tym wnioskodawcę.
6. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
7. Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.
8. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.
9. W ciągu dwóch tygodni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 3 egzemplarzach. Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adresPodstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja