Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Kuratorium Oświaty w Warszawie

ePUAP

ePUAP

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ePUAP


Procedura składania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

1. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizuje się dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
2. Wniosek o wydanie orzeczenia (dostępny jest w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej) wypełniają go rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
3. Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
- wyniki wcześniejszych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych  (w przypadku badań przeprowadzonych w innej poradni),
- zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia.
4. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
5. Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.
6. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.
7. W ciągu dwóch tygodni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 3 egzemplarzach. Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
 


Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja