Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ePUAP

ePUAP

ePUAP


Procedura składania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania

1. Wniosek o wydanie orzeczenia (dostępny w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej) wypełniają rodzice/prawni opiekunowie.
2. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza (oryginał) na druku dostępnym w sekretariacie lub na stronie internetowej Poradni.
3. Kserokopie dokumentacji medycznych dotyczących schorzenia.
4. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
5. Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych, informując o tym wnioskodawcę.
6. W przypadku prawnych opiekunów dziecka należy złożyć kserokopię postanowienia sądu potwierdzającą prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
7. Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.
8. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.
9. W ciągu dwóch tygodni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 3 egzemplarzach. Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane, wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja