Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


ePUAP

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ePUAP

ePUAP

Kuratorium Oświaty w Warszawie

ePUAP


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że Administratorem danych osobowych wskazanych przez Panią/Pana jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu z siedzibą w Przasnyszu 06-300 ul. B. Joselewicza 6.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. B. Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz, telefonicznie pod numerem telefonu 29 752 26-15 i 29 753 30-02 lub drogą elektroniczną poprzez email: ppp@poczta-przasnysz.pl
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia  jeżeli pozwalają na to przepisy prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo od 25 maja 2018 r. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Zebrane dane będziemy przechowywać. Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi Administratora oraz ustawę z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum.

W przypadku zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przasnyszu w celu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy; do czasu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim od 01.01.2019 r. Zbigniew Makowski.
Kontakt jest z nim możliwy pod numerem telefonu: 608 353 336 lub drogą elektroniczną poprzez email:
iod@powiat-przasnysz.pl
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu oraz w celach statystycznych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja