Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


ePUAP

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

Kuratorium Oświaty w Warszawie

ePUAP

ePUAP

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu


MISJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZASNYSZU

- Zapewnianie wszechstronnej opieki psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii.
- Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i wyborze zawodu.
- Prowadzenie edukacji prozdrowotnej.
- Wspieranie rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli w pełnieniu funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.



WIZJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZASNYSZU

Poradnia nasza jest placówką oświatową chlubiącą się wieloletnią tradycją w pomaganiu dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom w przezwyciężaniu trudności rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych.

W swoim programie rozwoju będzie dążyła do:

- Doskonalenia dotychczasowych działań w zakresie podnoszenia poziomu oferowanych usług psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych.
- Integracji wszystkich środowisk uczestniczących w procesie wychowawczym i edukacyjnym w celu ujednolicenia systemu oddziaływań.
- Stworzenia placówki przyjaznej dziecku, bezpiecznej i takiej, do której uczęszcza się z chęcią i radością, gdzie panuje klimat przyjaznego i otwartego dialogu.
- Niesienia pomocy uczniom w odkrywaniu swoich rzeczywistych możliwości.
- Zapewniania odpowiedniej bazy materialnej, tj. wyposażenie gabinetów w pomoce dydaktyczne najwyższej jakości.
- Promowania osób podnoszących systematycznie kwalifikacje i dbających o dobry wizerunek Poradni w środowisku.

 
 
 
KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W PRZASNYSZU NA LATA 2017 – 2021


I.PODSTAWA PRAWNA

Praca poradni psychologiczno – pedagogicznej nie może opierać się na przypadkowych działaniach, gdyż w ten sposób nie będzie zaspakajać potrzeb swoich klientów. Powinna określić zasoby swojej placówki i finanse, pracowników i bazę, gdyż jest to potencjał, na którym opierają się plany i działania.
Koncepcja pracy naszej placówki została opracowana w oparciu o:
1.Aktualne przepisy prawa oświatowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2198).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2018 r. poz. 996).
- Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017r. w sprawnie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743).
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 ze zmianami).
- Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616).
- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).
- Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. 2002.223 poz. 1869).
2.Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
3.Zadania statutowe placówki.
4.Potrzeby środowiska lokalnego.
5.Kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych.
6.Bazę lokalową.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu pracuje zgodnie z wizją i misją, które brzmią:

Wizja:
Poradnia nasza jest placówką oświatową chlubiąca się wieloletnią tradycją w pomaganiu dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom w przezwyciężaniu trudności rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych.
W swoim programie rozwoju będzie dążyła do:
- doskonalenia dotychczasowych działań w zakresie podnoszenia poziomu oferowanych usług psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznych,
- integracji wszystkich środowisk uczestniczących w procesie wychowawczym i edukacyjnym w celu ujednolicenia systemu oddziaływań,
- stworzenia placówki przyjaznej dziecku, bezpiecznej i takiej, do której uczęszcza się z chęcią i radością, gdzie panuje klimat przyjaznego i otwartego dialogu,
- niesienie pomocy uczniom w odkrywaniu swoich rzeczywistych możliwości,
- zapewnienia odpowiedniej bazy materialnej, tj. wyposażenie gabinetów w pomoce dydaktyczne najwyższej jakości,
- promowania osób podnoszących systematycznie kwalifikacje i dbających o dobry wizerunek Poradni w środowisku.

Misja:
Niesienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży. Wspieranie rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców w ich działaniach wychowawczych i dydaktycznych.

W swojej obecnej działalności Poradnia wykorzystuje bogate doświadczenia polskiego poradnictwa oświatowego. Gromadzi materiały dotyczące jego historii i współczesności.

II.Główne kierunki rozwoju Poradni:
- Oferta dostępna jak najszerszej grupie klientów.
- Gromadzenie informacji o potrzebach szkół, przedszkoli i indywidualnych klientów w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
- Dbałość o zaspokajanie i właściwą realizację potrzeb klientów.
- Coroczne wzbogacanie oferty placówki z uwzględnieniem stawianych jej oczekiwań.
- Gotowość do współpracy i podejmowania różnych zadań zgodnie z analizą bieżących potrzeb klientów w jak najkrótszym czasie.
- Gotowość niesienia pomocy psychologiczno – pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych.
- Zacieśnienie współpracy z instytucjami oświatowymi i pozaświatowymi z  terenu Powiatu Przasnyskiego.
- Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników pedagogicznych.
- Dążenie do zapewnienia jak najlepszych warunków do świadczenia przez pracowników pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej (poprawa bazy lokalowej, wyposażenie Placówki w nowe materiały diagnostyczne i pomoce terapeutyczne).
- Kreowanie pozytywnego wizerunku Poradni w środowisku lokalnym.
 
III.Poradnia realizuje zadania statutowe głównie związane z:
- diagnozą, opiniowaniem i działalnością orzeczniczą,
- bezpośrednią pomocą świadczoną dziecku i rodzinie w zakresie problemów edukacyjnych i wychowawczych,
- profilaktyką i przezwyciężaniem zaburzeń rozwojowych i uzależnień dzieci i młodzieży,
- pomocą w wyborze kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
- propagowaniem wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w środowisku lokalnym,
- współpracą z instytucjami oświatowymi i innymi działającymi na rzecz dzieci w zakresie rozpoznawania potrzeb oraz organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej,
- bezpośrednią pracą w środowisku szkolnym i rodzinnym dziecka.

IV.Nasza placówka prowadzi działalność:
- diagnostyczną,
- terapeutyczną,
- profilaktyczną,
- mediacyjną,
- interwencyjną w sytuacjach kryzysowych,
- poradniczą,
- konsultacyjną,
- informacyjno – szkoleniową,
- opiniotwórczą,
- orzeczniczą.

V.Poradnia współpracuje głównie z placówkami oświatowymi, ale też z:
- Samorządem lokalnym,
- Innymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu,
- Powiatowym Urzędem Pracy w Przasnyszu,
- Służbą Zdrowia w Przasnyszu,
- Prokuraturą, Policją i Sądem w Przasnyszu,
- Placówką Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli – NODN w Przasnyszu,
- Gminnymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Przasnyszu,
- Stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci:
* „Po Pierwsze Rodzina”,
* „Jestem”.,
* „Bardziej Kochani”.

Priorytetem naszej działalności są dla nas opinie i potrzeby naszych klientów. Zbieramy na ten temat informacje od dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Stale dbamy o podnoszenie jakości świadczonych usług i aktualizujemy naszą ofertę programową.


W  NAJBLIŻSZYCH  LATACH  PLANUJEMY:

1.W zakresie działalności diagnostyczno – orzeczniczej:
- wyposażenie gabinetów w nowe narzędzia diagnostyczne,
- doskonalenie pracowników w zakresie nowych metod diagnostycznych przede wszystkim poprzez udział w szkoleniach i kursach doskonalących, kwalifikacyjnych,
- śledzenie zmian w przepisach oświatowych w tym zakresie (szkolenie pracowników na temat nowych i nowelizowanych przepisów prawa oświatowego).

2.W zakresie bezpośredniej pomocy dziecku i rodzinie:
- coroczna diagnoza zapotrzebowania szkół i przedszkoli na usługi poradni,
- opracowywanie i wdrażanie skutecznych programów oddziaływań terapeutycznych w odniesieniu do terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,
- doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez utworzenie grup wsparcia dla:
* rodziców dzieci z wadami wymowy,
* rodziców „Skuteczna komunikacja z dzieckiem”,
* rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
* rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania,
* rodziców dzieci objętych innymi niż w/w formami pomocy na terenie Poradni,
- utworzenie na terenie Poradni „Klubu Rodzica”,
- organizowanie prelekcji i warsztatów tematycznych,
- tworzenie punktów konsultacyjnych na terenie placówek oświatowych (według zgłaszanych potrzeb),
- organizowanie zajęć z uczniami na terenie szkół w zakresie aktywizacji zawodowej,
- zainicjowanie działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.

3.W zakresie współpracy z nauczycielami:
- udział w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
- organizacja tematycznych spotkań dla pedagogów, logopedów oraz wybranych grup nauczycieli na terenie Poradni,
- tworzenie punktów konsultacyjnych na terenie wybranych placówek (w zakaźności od potrzeb),
- udzielanie wsparcia nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej przy tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz innych programów wspierających rozwój ucznia,
- organizowanie warsztatów i prelekcji,
- przekazywanie materiałów informacyjno – szkoleniowych.

4.W zakresie doskonalenia zawodowego pracowników:
- podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników poprzez:
* podjęcie studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego,
* udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez jednostki zewnętrzne,
* udział w pracach zespołu samokształceniowego w ramach WDN,
* uzyskiwanie wyższych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

5.W zakresie organizacji i infrastruktury:
- urządzenie archiwum,
- wyciszenie drzwi gabinetów,
- zorganizowanie pokoju do prowadzenia zajęć ze wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapii grupowej,
- zamontowanie barierek zabezpieczających wejścia,
- wprowadzenie nowych technologii:
* stopniowa wymiana oprogramowania komputerowego,
* zapewnienie dostępu do internetu we wszystkich gabinetach,
* komputerowa archiwizacja danych,
- systematyczne szkolenia pracowników w zakresie stosowania przepisów dotyczących prowadzenia, przechowywania, oznakowania i udostępniania dokumentacji oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

6.W zakresie promocji Poradni:
- współpraca ze wszystkimi typami szkół, przedszkoli, placówek oświatowych na terenie działania poradni oraz z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi sąsiadujących powiatów,
- aktywny udział pracowników w imprezach środowiskowych,
- działalność w różnych organizacjach i stowarzyszeniach pozarządowych działających na rzecz dzieci, rodziny i środowiska,
- współpraca z mediami,
- reaktywacja strony internetowej,
- prowadzenie tablic informacyjnych na terenie placówki,
- wydawanie ulotek, folderów, innych materiałów informacyjnych promujących działalność Poradni,
- organizowanie przez Poradnię (we współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się doskonaleniem) konferencji, wykładów i spotkań szkoleniowych dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli.
- systematyczna współpraca z Sądem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, SANEPID – em, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, Służbą Zdrowia, Komendą Policji, Kuratorami Sądowymi,
- zapewnienie możliwości odbywania praktyk studenckich na terenie Poradni.



ZAKOŃCZENIE

Prezentowana koncepcja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Przasnyszu na lata 2017 – 2021 określa zasoby placówki i finanse, pracowników i bazę, gdyż jest to potencjał, na którym opierają się plany i działania.
Koncepcja pracy Poradni jest analizowana i modyfikowana stosownie do potrzeb środowiska lokalnego, a efektywność udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej poddawana jest monitorowaniu. Dlatego rodzi się potrzeba ścisłej współpracy Dyrektora placówki i jego pracowników. Konieczne jest powoływanie zespołów do realizacji zadań zawartych w planie nadzoru pedagogicznego oraz konstruowanie narzędzi ewaluacyjnych pomocnych przy opracowaniu raportów, formułowaniu wniosków, wprowadzaniu zmian, tworzeniu projektów.
Dzięki aktywnej współpracy Dyrektora placówki z pracownikami merytorycznymi przedstawiona koncepcja pracy Poradni ma szanse realizacji w najbliższych latach, gdyż uwzględnia także aktualne kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje i zainteresowania pracowników, jak również konieczność ciągłego doskonalenia.
Rozwój jest procesem zmian dążącym do doskonałości lub poprawy działania. Warto w tym miejscu wysunąć hipotezę „Dobra organizacja, aktywna współpraca i pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym zapewni Poradni rozwój.”
Ważne, aby realizacja podejmowanych oddziaływań odbywała się z poszanowaniem godności i praw dziecka, jego najbliższego środowiska, a więc przebiegała w klimacie zakładającym personalizację wszelkich prac, wyrażająca się zarówno w stosunku do klienta Poradni, jak i pracowników.
Poradnia jest nieodłącznym elementem systemu kształtującego rozwój dzieci i młodzieży. Przyjazna dla klientów i środowiska lokalnego, współpracująca z rodzicami
i nauczycielami, uwzględniająca ich potrzeby.
Dzięki dobrej współpracy w w/w przedsięwzięciu, ich zrozumieniu problemów przez władze oświatowe i samorządowe oraz szeroko pojętej współpracy z osobami i instytucjami współpracującymi z Poradnią zauważono, że będzie można zrealizować przedstawioną koncepcję.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja