Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


ePUAP

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ePUAP

Kuratorium Oświaty w Warszawie

ePUAP


HISTORIA W FOTOGRAFII

Urząd Miasta - 1969/75
Ratusz - 1975/85
Cech - 1985/93
Ciechanowska - 1993/2006
Joselewicza - 2006...


Z HISTORII PORADNICTWA OŚWIATOWEGO W PRZASNYSZU

       Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu ma bogatą tradycję, która zaczyna się w 1968 roku, tj. w momencie wyjścia zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.IX.1968 roku w sprawie organizacji i działalności poradni wychowawczo-zawodowych. Ten akt prawny umożliwił ówczesnemu Inspektorowi Szkolnemu w Przasnyszu Panu Janowi Pankowi powołanie do życia z dniem 1.IX.1969 roku Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Przasnyszu. Placówka ta była finansowana przez Wydział Oświaty i Kultury PPRN w Przasnyszu i przy tej instytucji miała swój pierwszy lokal. Zadanie zorganizowania nowej Placówki powierzono dwóm nauczycielom historii ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu Panom Józefowi Krynickiemu i Michałowi Langiewiczowi. Pierwszy z nich szybko wycofał się z tej działalności, zaś drugi pracował do 1972 roku i wprowadzał w życie, nowe na tym terenie, idee pedagogiczne.

W dalszych losach naszej Poradni możemy wyodrębnić następujące okresy:       Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-polityczną Polski zmieniał się też charakter działań Poradni. Przybywało nowych zadań, a wraz z nimi doskonaliły się formy pracy, zwiększała się też kadra pedagogiczna, powiększała się baza naukowa i materialna. Kolejni dyrektorzy starali się systematycznie poprawiać warunki pracy.

      Początki były bardzo skromne. Jak wspomina Michał Langiewicz w roku 1969 pracowali bez żadnego biurka, bez żadnego pokoju, przylepieni do jednego z pokojów Wydziału Oświaty i Kultury, jeszcze wtedy Rady Powiatu. Pani Danuta Wiechowska - od 1.IX.1973 roku dyrektor Powiatowej Poradni wychowawczo-Zawodowej w Przasnyszu mówiła podobnie. Warunki pracy były bardzo ciężkie. Nie mieliśmy lokalu, tylko ofiarowane biurko i krzesełko, ale zaraz dodaje, z właściwym sobie poczuciem humoru pomyślałam, że nie święci garnki lepią, ale zwykli ludzie i od czego są przyjaciele. Wkrótce też otrzymała jeden pokój w Wydziale Oświaty w Przasnyszu (kierowanym przez inspektora mgr inż. Jana Kaczyńskiego), kupiła biurko i sześć krzeseł. Obsada Poradni była minimalna i sprowadzała się do dwóch pedagogów na etacie (mgr Joanna Wicińska i Danuta Wiechowska), psychologa zatrudnionego na pół etatu (mgr Małgorzata Smolińska z Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Ciechanowie) i sekretarki Pani Jadwigi Popławskiej.

      W 1975 roku miała miejsce reforma administracji państwowej (powołanie nowych 49 województw), co również pociągnęło za sobą zmiany organizacyjne w oświacie. Poradnia nasza zmieniła nie tylko swoją nazwę na Miejską Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Przasnyszu, ale też rejon działania i zależność administracyjną. Od tego roku podlegaliśmy pod Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Ostrołęce, ponieważ Przasnysz znalazł się w województwie ostrołęckim. W tym też czasie miała miejsce kolejna zmiana lokalu - przeniesiono Poradnię do jednego pokoiku w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu. Zatrudniony też został, w pełnym wymiarze godzin, nowy psycholog Pani mgr Apolinara Szczecińska. Pobyt w zaprzyjaźnionej placówce trwał krótko, bo już w 1976 roku Poradnia otrzymała lokal w Ratuszu Miejskim, w tzw. podcieniach na parterze, gdzie były już gabinety dla psychologa, pedagoga i logopedy. Lokalizacja była wspaniała, ale warunki lokalowe i sanitarne fatalne. Doskwierało nam zimno, było ciemno i za oknem towarzystwo nie zawsze odpowiednie dla oczu i uszu dzieci. Mimo tego pracowało się wspaniale, bo atmosfera była dobra i twórcza.

      Pani dyrektor Romualda Lendzion przeniosła Poradnię do budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Przasnyszu, położonego blisko stacji PKS, z czego cieszyli się wszyscy, a najbardziej osoby przyjezdne, poza tym nowe lokale były większe, jasne, ciepłe, WC na miejscu, a najważniejsze, że nasi gospodarze byli bardzo życzliwi i pomagali w różny sposób, m.in. udostępniali nam salę konferencyjną.

      Panu dyrektorowi Ryszardowi Juklaniukowi zawdzięczamy przeniesienie Poradni za miasto na ul. Szosa Ciechanowska do dużego budynku, w którym był wcześniej internat LO w Przasnyszu, gdzie obok Poradni została zlokalizowana Biblioteka Pedagogiczna, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny i Wizytatorzy Delegatury w Ostrołęce. Warunki lokalowe były bardzo dobre i atmosfera pogodnej współpracy, ale oddalenie od centrum miasta i stacji PKS znacznie utrudniało prowadzenie działalności. Bez własnego środka lokomocji nie można było swobodnie poruszać się w terenie, ponieważ nastąpiła likwidacja wielu połączeń autobusowych. Problem ten rozwiązało Kuratorium w Ostrołęce ofiarowując naszej placówce samochód służbowy i w związku z tym mieliśmy nowego pracownika, który pełnił funkcję kierowcy i konserwatora.

      Kolejne zmiany w administracji państwowej miały miejsce w 1999 roku i sprawiły, że nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu. Do pracy w Starostwie odszedł mgr inż. Ryszard Juklaniuk, a jego miejsce zajęła najpierw Pani mgr Jolanta Pogorzelska (I-IX.1999 roku), a później Pani mgr Aniela Gauze, która musiała wprowadzać kolejną reformę oświaty w naszej placówce.

      Przejęcie przez Radę Powiatu opieki nad Poradnią zaowocowało istotnymi posunięciami, których celem była poprawa warunków lokalowych. Budynek został ocieplony, okna i drzwi wejściowe wymienione, zainstalowano ogrzewanie olejowe oraz wyremontowano łazienki.

      Problemy związane ze zmianą lokalizacji Poradni, zgłaszane przez Panią dyrektor mgr Anielę Gauze, spotkały się z dużym zrozumieniem ze strony Pana Starosty Zenona Szczepankowskiego, który znany jest z tego, że dba o powierzone sobie placówki, szybko realizuje podjęte zamierzenia i systematycznie pozyskuje sponsorów na ich realizację. Zamysł przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do Przychodni Zdrowia w Przasnyszu przy ul. Joselewicza 6 powstał w czerwcu 2005 roku. Zadanie nie było proste, bo wymagało przeprojektowanie obiektu obejmujące: remont i modyfikację sal, wymianę oświetlenia, udrożnienia kanałów wentylacyjnych i przeprowadzenia wentylacji wszystkich pomieszczeń, wymianę posadzki, zamontowanie nowych drzwi do sal i obiektu, wytynkowanie i pomalowanie wszystkich pomieszczeń, wykonanie obudowy grzejników, zainstalowanie dwóch umywalek oraz dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

      W najbliższej przyszłości przewidywana jest budowa podjazdów, wykonanie nowej nawierzchni schodów na zewnątrz budynku oraz urządzenie parkingu.

      Wszystkie te działania prowadzone są z myślą o stworzeniu jak najlepszych warunków do pracy z dziećmi i młodzieżą.

      Wykonawcą robót został Pan Stefan Boćkowski, zaś kierownikiem budowy Pan Daniel Boćkowski, a inspektorem nadzoru Pan Krzysztof Garliński. Projekt wykonania zmian architektonicznych powierzono Panu Michalskiemu. Nad całością przedsięwzięcia czuwał jej Dobry Duch, czyli Pan Starosta Zenon Szczepankowski, który nie zbagatelizował żadnej usterki ani w fazie projektowania, ani w fazie wykonania.

      Obecnie baza lokalowa Poradni w bardzo dobry sposób zapewnia realizację zadań statutowych diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych. Mamy dobrze wyposażone w sprzęt komputerowy pracownie (pozyskane ze środków unijnych), co daje szansę na prowadzenie bardziej atrakcyjnych i efektywnych zajęć. Zakupione zostało nowe wyposażenie do gabinetów.

      Przeprowadzka Poradni, która miała miejsce głównie 13.III.20006 roku to kolejny dowód na istnienie życzliwości ludzkiej i dobrej współpracy Jednostki Wojskowej ze środowiskiem lokalnym. Dzięki pomocy płk Andrzeja Paska, który oddelegował do pracy Pana chorążego z grupą żołnierzy, mogliśmy szybko i sprawnie przetransportować sprzęt. Pomocą przy przeprowadzce służyły też inne placówki, za co jesteśmy im serdecznie wdzięczni.

      Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu składa serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i życzliwość, a szczególne słowa uznania kieruje pod adresem Pana Starosty Zenona Szczepankowskiego.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja