Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

Kuratorium Oświaty w Warszawie


SŁÓW KILKA O POLSKIM PORADNICTWIE OŚWIATOWYM DZISIAJ

   Słowo poradnia kojarzy się zwykle z miejscem, instytucją, w której udziela się fachowych porad w zakresie jakiejś specjalności oraz wykonuje proste zabiegi lecznicze, zaś poradnictwo oznacza zorganizowaną formę udzielania porad w jakimś zakresie.

   Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są placówkami oświatowymi powołanymi po to, aby służyć pomocą dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom oraz innym instytucjom działającym na rzecz dzieci i młodzieży w przezwyciężaniu różnego typu trudności związanych z rozwojem człowieka, jego kształceniem i wychowaniem.

   Aktualnie poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Polsce działają na podstawie następujących przepisów prawnych:

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 5 z roku 2003, poz. 46).
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 23 z roku 2003, poz. 192 i 193).
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223 z roku 2003, poz. 1869).
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89 z roku 2004, poz. 845).

   Zgodnie z przepisami celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedago-gicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.


Do zadań poradni należy:

   Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
   Profilaktyka uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży z grup ryzyka.
   Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
   Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.
   Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
   Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.


Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

    Diagnozę.
    Konsultację.
    Terapię.
    Psychoedukację.
    Rehabilitację.
    Doradztwo.
    Mediację.
    Interwencję w środowisku ucznia.
    Działalność profilaktyczną.
    Działalność informacyjną.

   W poradni zatrudniani są pracownicy pedagogiczni (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, socjolodzy, politolodzy, doradcy zawodowi, rehabilitanci), lekarze, pracownicy socjalni, administracyjni i obsługi.

   Aktualnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu jest placówką powiatową, a jej rejon działania obejmuje cały powiat przasnyski, który położony jest w północnej części województwa mazowieckiego. Zajmuje on powierzchnię 121.782 ha.


W skład powiatu wchodzą następujące miasta i gminy:

    Miasto Przasnysz oraz gmina Przasnysz.
    Miasto Chorzele oraz gmina Chorzele.
    Gminy Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała.

   Powiat podzielony jest na 185 sołectw, do których należą ogółem 292 wioski. Teren powiatu przasnyskiego zamieszkuje ponad 55 tys. osób, z czego około 18 tys. mieszka w mieście Przasnyszu. Na 1km2 przypada 45 osób, co sprawia, że pod względem zaludnienia powiat przasnyski w województwie mazowieckim (na 38 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu) zajmuje 36 lokatę.

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu otacza opieką psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną około 15 tys. dzieci i młodzieży. Do realizacji zadań zatrudnionych jest 3 psychologów, 4 pedagogów, 2 logopedów i jeden lekarz pediatra-konsultant.


Placówka prowadzi działalność:

Diagnostyczną:

   Badania psychologiczne.
   Badania pedagogiczne.
   Badania logopedyczne.


Terapeutyczną:

   Psychoterapia.
   Terapia pedagogiczna.
   Logoterapia.
   Socjoterapia.


Profilaktyczną:

   Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od narodzin do 7 roku życia.
   Popularyzacja wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
   Rozwijanie umiejętności wychowawczych.
   Wczesne wykrywanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
   Kultura żywego słowa - zajęcia logopedyczne, profilaktyka dotycząca głosu, mowy, słuchu - spotkanie z młodzieżą.


Zawodoznawczą:

   Pogadanki i prelekcje.
   Określanie predyspozycji zawodowych.
   Konsultacje indywidualne.


   Dane statystyczne pozwolą nam pokazać rzeczywistą pracę naszej Poradni nie tylko od strony liczb, ale i od form pomocy bezpośredniej udzielanej zgłaszającym się petentom. W roku szkolnym 2004/05 pracownicy pedagogiczni przyjęli 4778 dzieci i młodzieży.

   Wykonano ogółem 1750 badań, w tym 374 psychologicznych, 432 pedagogicznych i 934 logopedycznych. Wydano 56 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów i 43 o potrzebie indywidualnego nauczania. Opinii w różnych sprawach (m.in. dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju, przyśpieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego, pozostawienia ucznia w klasie I-III na drugi rok, dostosowania wymagań edukacyjnych - 147, dysfunkcji) było 391.


W omawianym roku prowadzono następujące formy pomocy bezpośredniej:


     -  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne trwające ponad 3 miesiące - 54 dzieci.
   - Terapia logopedyczna - pomocą objęto 190 dzieci, w tym 179 wymagało terapii trwającej dłużej niż 3 miesiące.
   - Zajęcia socjoterapeutyczne - prowadzono przez cały rok z 5 uczniów ze szkoły podstawowej.
   - Zajęcia aktywizujące wybór zawodu - skorzystało z nich 314 osób, w tym 108 to uczniowie gimnazjum, a 206 to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
   - Interwencja w sytuacjach kryzysowych, terapia uczniów z fobią szkolną, po próbach samobójczych i z zaburzeniami emocjonalnymi - odnotowano 101 spotkań.
   - Porady bez badań i po badaniach przesiewowych - 1749, w tym 19 porad dotyczyło dzieci do 3 roku życia, 918 d zieci w wieku przedszkolnym, 650 uczniów ze szkół podstawowych, 101 uczniów ze szkół gimnazjalnych, 55 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, 6 to młodzież nieucząca się i niepracująca.
   - Prowadzenie Młodzieżowego Telefonu Zaufania - 9 porad dotyczących współżycia w rodzinie, zagrożeń zdrowia, edukacji seksualnej i prawnej.   Pracownicy naszej placówki odbyli 1035 spotkań indywidualnych z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami klas, pracownikami służby zdrowia, sądów, policji i opieki społecznej. Z nauczycielami i wychowawcami klas odbyto 244 konsultacji. Były to głównie mediacje między nauczycielami a uczniami i rodzicami, ponadto pomoc przy tworzeniu klas i oddziałów integracyjnych oraz przeprowadzenie zajęć pokazowych dla nauczycieli szkół podstawowych.

   Odbyto 472 spotkania z rodzicami. Były to głównie konsultacje z rodzinami zastępczymi, spotkania w Szkole Rodzenia, konsultacje z zakresu rodzinnego poradnictwa sądowego, indywidualne zajęcia edukacyjno-instruktażowe dla rodziców dzieci dyslektycznych i dla rodziców dzieci mających wadę wymowy.

   Z pedagogami i psychologami szkół pracownicy nasi przeprowadzili 198 porad, konsultacji i spotkań indywidualnych.

   Poradnia nasza, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska lokalnego, współpracowała z różnymi instytucjami i placówkami pozaoświatowymi reprezentującymi resorty: zdrowia, pracy i pomocy społecznej, sprawiedliwości, administracji państwowej oraz z organizacjami pozarządowymi. Spotkań i konsultacji z wyżej wymienionymi instytucjami odnotowano 114.

   Jedną z dodatkowych form pomocy udzielaną przez naszych pracowników pedagogicznych nauczycielom, rodzicom i wychowawcom są opracowania własne oraz materiały pomocnicze i instruktażowe, propagujące wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i logopedii.

   Udzielana przez nas pomoc oddziaływuje na dwa najważniejsze środowiska wychowawcze: rodzinę i szkołę i ma charakter wielokierunkowy - przeprowadzono 26 prelekcji i wykładów dla nauczycieli wychowawców oraz rodziców, uczestniczono w 9 radach pedagogicznych placówek oświatowych.

   Obserwacja działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce pozwala stwierdzić, że stale rośnie ilość dzieci i młodzieży potrzebujących systematycznej, wielospecjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej. Znamieniem ostatnich czasów jest fakt, że do poradni zgłaszają się rodzice z coraz młodszymi dziećmi. Chociaż coraz częściej organizowana jest w/w pomoc w innych placówkach oświatowych, nie maleje ilość petentów w poradniach, a czas oczekiwania na wizytę znacznie się wydłuża. Świadczy to o dużym społecznym zapotrzebowaniu na usługi specjalistyczne w zakresie poradnictwa oświatowego.

   Należy przypuszczać, że działalność nasza powinna się dalej rozwijać i kontynuować dobre tradycje polskiego poradnictwa psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznego.


mgr Urszula Kornalewska


  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja