Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


ePUAP

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Kuratorium Oświaty w Warszawie

ePUAP

ePUAP

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014


Do Dyrektorów przedszkoli i szkółPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przasnyszu zaprasza przedszkola, szkoły i placówki oświatowe z rejonu powiatu przasnyskiego do współpracy w ramach wspomagania ich rozwoju przewidzianego w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


 


Rezultatem działań związanych ze wspomaganiem będzie pomoc w opracowaniu Rocznego Planu Wspomagania (RPW) szkoły/przedszkola opartego na diagnozie i analizie sytuacji konkretnej szkoły/przedszkola oraz ściśle dostosowanego do potrzeb placówki.


Etapy wspólnych działań będą następujące:


1.      Diagnoza


2.      Planowanie działań


3.      Realizacja i monitorowanie


4.      Podsumowanie


 Sposób zgłoszenia szkoły/przedszkola do udziału we wspomaganiu:


-  wysłanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu zgłoszenia szkoły/przedszkola (w zakładce „Do pobrania”) – faksem, drogą listowną lub poprzez email.


O objęciu wspomaganiem danej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.


Liczba szkół i przedszkoli, które możemy objąć wspomaganiem w roku szkolnym 2016/2017 jest ograniczona.


Zgłoszenia przyjmujemy do czasu wyczerpania limitu miejsc.


 


 Procedury procesowego wspomagania przedszkoli i placówek oświatowych


z terenu Powiatu Przasnyskiego


przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Przasnyszu


     


  Opracowane na podstawie:


Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199)


Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DZ. U. z 2015 r. Poz. 1270).    


 


1.   Zgodnie z powyższymi przepisami prawa oświatowego dyrektor szkoły/placówki odpowiedzialny jest za diagnozowanie potrzeb rozwojowych placówki oraz za podejmowanie działań, które mają na celu jej rozwój.


2.  Dyrektor szkoły/placówki może zwrócić się do Poradni o wsparcie mające na celu wzmocnienie procesów rozwojowych szkoły/placówki.


3.   Poradnia udziela wsparcia szkole/placówce w zakresie wynikającym ze specyfiki
pracy Poradni.


Obszar pomocy psychologiczno – pedagogicznej obejmuje:


-    diagnozowanie potrzeb dzieci i młodzieży,


-    indywidualizację procesu nauczania i wychowania,


- dostosowywanie form pracy i wymagań do możliwości psychoedukacyjnych uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,


-   współpracę z rodzicami i Radą Pedagogiczną oraz ekspertami zewnętrznymi,


-     badania przesiewowe logopedyczne i pedagogiczne,


-   prowadzenie punktów konsultacyjnych.


Ponadto Poradnia udziela wsparcia szkole/placówce poprzez:


-pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,


- ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia powyższych potrzeb,


-zaplanowanie form wspomagania i ich realizację we wzajemnej współpracy,


-pomoc w opracowaniu raportu z realizacji zaplanowanych form wspomagania,


-organizację sieci współpracy i samokształcenia z psychologami szkolnymi, pedagogami szkolnymi lub logopedami szkolnymi i przedszkolnymi.


Poradnia dysponuje bazą danych na temat placówek specjalistycznych świadczących pomoc medyczną i oświatową dla dzieci i młodzieży.


5.Wspomaganie szkoły/placówki w zakresie podniesienia jakości jej pracy odbywa się na wniosek dyrektora szkoły/placówki.


6.Dyrektor szkoły/placówki składa zgłoszenie (w zakładce „Do pobrania”) do Dyrektora Poradni w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie procedury wspomagania.


7.Dyrektor Poradni wyznacza pracowników (zgodnie z przydzielonymi rejonami), którzy
w imieniu w.w placówki uczestniczą w procedurze wspomagania w zakresie określonym we wniosku zgłoszeniowym.


8.Z uwagi na możliwości kadrowe, którymi dysponuje Poradnia oraz ze względu na potrzebę realizacji innych zadań statutowych liczyć się należy z możliwością wydłużenia czasu oczekiwania na rozpoczęcie działań wspomagających.


9.  W celu usprawnienia współpracy o objęciu wspomaganiem decydować będzie kolejność zgłoszeń.


 


 


 


Dyrektor


Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej


w Przasnyszu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja