Baner Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu strona główna strona główna


Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ePUAP

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt pn. „Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014

ePUAP

ePUAP


Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie przasnyskim.

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ekspansja